Op Light Bulb Cascade, Etc

• 24 Volts, 150 Watts
• Connector Type: Pin
• Adec® Cascade® and older (OEM #041-179-01)
• Eurodent
• Faro Sunlight 70 (Original units)
• J. Morita
• Knight Model L
• LSM
• Midmark®
• Planmecca Delight
• SDS 1350
• Siemens A1/E1 Sirona

$9.00Add to cart